Op het juiste
moment op de
juiste plek’

CE-Markering

 CE-MARKERING BOUWPRODUCTEN

De CE-markering is een soort Europees productmerkteken. Aan de CE-markering is te zien dat een bouwproduct is getest of beoordeeld volgens Europese technische specificaties. En volgens de methoden in deze specificaties.

De meeste bouwproducten moeten een CE-markering hebben. Dat bepaalt de Verordening bouwproducten.

Deze verplichting geldt, als er een geharmoniseerde norm van toepassing is op het product.. Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten hiervoor hun bouwproducten (laten) testen of beoordelen. Dit moet gebeuren volgens Europese technische specificaties (normen en ETA’s).
De verordening kan gezien worden als Europese wet en heeft rechtstreekse werking. Ze hoeft dus niet omgezet te worden in nationale wetgeving.

Prestatieverklaring bouwproducten verplicht

Producten met een CE-markering moeten sinds 1 juli 2013 een prestatieverklaring hebben. Dit staat in de Verordening bouwproducten. Afnemers van bouwproducten krijgen van de fabrikanten en de importeurs informatie over de prestatie van het bouwproduct. Afnemers zijn bijvoorbeeld bouwers, architecten, zzp''ers en particulieren. De informatie krijgen ze in de vorm van een prestatieverklaring (DoP).

Bouwproducten met CE-markering

Niet alle bouwproducten hebben een CE-markering nodig. In de module Werken met CE-markering is te zien:

welke bouwproducten een CE-markering moeten hebben;
vanaf welke datum de CE-markering op het product mag (tijdens de overgangsperiode);
vanaf welke datum de CE-markering op het product moet (na de overgangsperiode).
Daarnaast is voor een groot aantal producten te zien welke eisen uit het Bouwbesluit gelden voor de prestatie van het product. Dat werkt met zogenoemde aansluitdocumenten. Deze documenten komen op de website van het Contactpunt bouwproducten te staan.

 

 

CE-markering van massief houten gevelbekleding

Massief houten wand-, plafond- en gevelbekleding
Gebruikt u massief houten profielen voor de bekleding van wanden, plafonds en gevels in een binnen- of buitentoepassing? Dan heeft dit product een verplichte CE-markering nodig. De Europese Norm 14915 is dan van toepassing.

Met deze markering verklaart de producent dat het product geschikt is voor deze toepassing. De weergegeven producteigenschappen komen terug in het Nederlands Bouwbesluit 2012. Met de CE markering is aan te tonen dat u aan de Bouwbesluit2012-eisen voldoet.

EN 14915


EN 14915 is een geharmoniseerde Europese Productnorm die van toepassing op profielen van niet verduurzaamd hout, verduurzaamd hout, gemodificeerd hout en geschilderd hout. Het hout kan daarbij geheel massief, gevingerlast en/of gelamineerd zijn in de breedterichting (verlijmde kanten). Samengestelde producten zoals multiplex, spaanplaat, MDF, OSB maar ook WPC, cementgebonden plaat of bamboe vallen niet onder deze productnorm.

CE-markering


De CE-markering is een weergave van de meest relevante producteigenschappen van massief houten profielen. Dit zijn; het gebruiksdoel, het toepassingsgebied (binnen of buiten), de brandklasse (bouwbesluit-eis !), formaldehyde-inhoud (niet aanwezig in massief houten producten), pentachloorphenol-inhoud (alleen voor gegast hout van toepassing zoals bijvoorbeeld pallets voor internationaal transport), de duurzaamheidsklassering en de geluidsdempende, dampdoorlatende en warmtegeleidende eigenschappen. De laatste gegevens zijn voor de Nederlandse markt niet relevant daar aan deze eigenschappen geen eisen worden gesteld in het bouwbesluit. Ze worden vaak niet geclaimd in of weg gelaten uit de CE markering.

De waarden geclaimd of aangetoond binnen de CE markering mogen één op één gebruikt worden om de geschiktheid van het product conform het Nederlands Bouwbesluit 2012 aan te tonen.

Prestatie verklaring


In de prestatieverklaring, die onderdeel is van de CE markering, wordt de verantwoordelijkheid voor de geclaimde eigenschappen vastgelegd.
De geclaimde producteigenschappen worden zo gekoppeld aan een producent of importeur. Heuvelman Hout heeft prestatie-verklaringen beschikbaar voor alle producten die moeten voldoen aan de norm NEN-EN 14915

De prestatie verklaring vermeldt:

  • De gegevens van de producent of leverancier
  • Een productbeschrijving, gebruiksdoel en toepassingsgebied
  • Een weergave van de norm (-en) die van toepassing zijn
  • De productprestaties en waar deze op gebaseerd zijn
  • De verantwoordelijke, aanspreekbare voor de prestaties.
  • Voor die producteigenschappen die in de nationale wetgeving genoemd worden, dient een klassering geclaimd worden. In Nederland zou dit de brandklassering zijn.
  • Tenminste één eigenschap moet geclaimd te worden om te voorkomen dat een prestatie verklaring een lege huls is. .terug komen dienen van het land van verkoop

Een distributeur, importeur of producent moet de prestatieverklaring aan een (eind-) afnemer kunnen overleggen. Desgewenst moet een papieren exemplaar opgestuurd worden.

Specifieke informatie voor gevelbekleding
Aan de hand van de codering van het product, welke vermeldt staan op de vrachtbrief (beginnend met JG) en de factuur, kunt u op onderaan deze pagina de prestatieverklaring van desbetreffende gevelbekleding terugvinden.

Naast de contactgegevens wordt in de prestatieverklaring extra informatie verstrekt over:

Brand- en rookklasse.
Productomschrijving (naam van het product (materiaalsoort, soortelijk gewicht en afmetingen)
Gebruiksdoel (binnen/buiten, wand en/of plafondbekleding).
De formaldehydeklasse (E1 of E2, massief onbehandeld hout is standaard klasse E1)
De vermelding ‘PCP>5ppm’ (alleen als het product daarmee behandeld is).
Let op, de brandklassering in de prestatieverklaring is een product-eigenschap.
Daarmee is niet aangetoond dat constructies die vervaardigd worden met dit product ook voldoen aan brandeisen conform het bouwbesluit.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de CE-normering? Dan kunt u contact opnemen met uw Heuvelman contactpersoon.

‘Wij doen wat we zeggen. Afspraak is afspraak’

Bekijk onze
videopresentatie