Specialist
in maatwerk

CE

Wat is een CE-markering ?
Veel producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de Markt worden gebracht moeten voorzien zijn van een CE-markering. Met de CE-markering geeft de Europese Unie aan dat een product veilig is voor consument en milieu. Een CE-markering geeft aan dat het product aan bepaalde Europese richtlijnen voldoet en aan de hand van deze richtlijnen is getest.

Doel: CE staat voor Conformité Européenne. Het doel van de CE-markering is enerzijds het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten en anderzijds het waarborgen van de veiligheid voor consument en milieu. Ook maakt de CE-markering het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken.

Richtlijn: De markering wordt vermeld op producten die onder productgroepen vallen waarvoor een richtlijn is vastgesteld volgens de Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Als voor een productgroep een dergelijke richtlijn is vastgesteld, dan moeten alle betreffende producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht aan de bepalingen daarvan voldoen.

Tot de EER behoren de zevenentwintig landen van de Europese Unie evenals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De handel in producten zonder CE-markering is in deze landen niet toegestaan voor de productgroepen waarvoor een richtlijn is opgesteld. Om de CE-markering aan te mogen brengen moet je als producent verklaren dat je product aan de hand van de gestelde richtlijnen is getest. Een CE-markering is voor overheid en consument het bewijs dat het betreffende product de test goed heeft doorstaan.

Conformiteitscertificaat

Prestatieverklaring EN 14081 - Europees Grenen PNSY.pdf
Prestatieverklaring EN 14081 - Europees Lariks LADC.pdf
Prestatieverklaring EN 14081 - Europees Vuren PCAB.pdf
Prestatieverklaring EN 14342 - Massief vuren vloerdeel T&G.pdf
Prestatieverklaring EN 14915 - Vuren - Gesloten Gevel.pdf
Prestatieverklaring EN 14915 - Vuren - Open Gevel.pdf
Prestatieverklaring EN 14915 - Vuren Verduurzaamd - Gesloten Gevel.pdf
Prestatieverklaring EN 14915 - Vuren Verduurzaamd - Open Gevel.pdf

Waarom een CE-markering voor bouwmaterialen ?

Een belangrijk doel van de CE-markering is het wegnemen van handelsbelemmeringen binnen Europa. Toeleveranciers van bouwproducten worden niet meer geconfronteerd met dubbele controles van lidstaten bij export van hun producten op de Europese markt. De Europese technische specificaties schrijven voor alle betrokken landen per productgroep dezelfde testmethoden voor. Voor bouwproducten bestonden de belemmeringen vooral uit technische belemmeringen, in feite het probleem dat een bouwproduct dat in Nederland volgens NEN-normen is (goed)gekeurd b.v. in Duitsland opnieuw getest moest worden, omdat de DIN-normen net even anders waren. Om hieraan een einde te maken is door de EG in1989 een Europese richtlijn bouwproducten (89/106/EEG) opgesteld. De richtlijn heeft betrekking op voor de bouw bestemde producten. Dat zijn producten die worden vervaardigd om blijvend deel uit te maken van bouwwerken. De richtlijn stelt geen eisen aan de bouwproducten als zodanig, maar stelt fundamentele voorschriften aan de bouwwerken waarin de producten worden toegepast. Het begrip 'bouwwerk' moet daarbij breed worden opgevat en omvat bijvoorbeeld ook bruggen, tunnels, wegen of hekwerken rond gebouwen. Bouwproducten moeten zodanige eigenschappen bezitten dat de bouwwerken waarin ze worden verwerkt, gemonteerd, toegepast of geïnstalleerd, kunnen voldoen aan de fundamentele voorschriften. De Richtlijn bouwproducten stelt fundamentele voorschriften (aan bouwwerken) op de volgende gebieden:

 

* Mechanische sterkte en stabiliteit
* Brandveiligheid
* Hygiëne, gezondheid en milieu
* Gebruiksveiligheid
* Geluidshinder
* Energiebesparing en warmtebehoud
 

Deze fundamentele voorschriften voor bouwwerken worden vertaald naar de in die bouwwerken te verwerken bouwproducten. Dat gebeurt door technische specificaties voor groepen producten (productfamilies) op te stellen. Dat kunnen Europese geharmoniseerde normen zijn of Europese technische goedkeuringen (ETA's) zijn.

1. Europese geharmoniseerde productnormen

De Europese normen vormen verreweg de grootste groep en leggen producenten van de betreffende producten de verplichting op de CE-markering te voeren. Voor bouwproducten worden zo’n 500 Europese productnormen en 1500 ondersteunende normen opgesteld. Deze worden opgesteld door het Europese normalisatie-instituut (CEN). De nationale normalisatie-instituten zijn hierin vertegenwoordigd. Voor Nederland is dat het Nederlands Normalisatie-instituut. In de normen is vastgelegd welke producteigenschappen onder de CE-markering vallen en op welke manier deze eigenschappen getest moeten worden. Na publicatie van een Europese norm kan de fabrikant zijn product volgens de in de norm beschreven voorschriften testen. In gevallen waarbij veiligheids- en gezondheidsaspecten een rol spelen moet een derde partij (notified body) bepaalde proeven en controles uitvoeren.

2. Europese technische goedkeuringen

Europese goedkeuringen zijn bedoeld voor de producten waarvoor geen Europese norm bestaat en biedt de producent toch de mogelijkheid de CE-markering te voeren. De richtlijnen voor Europese goedkeuringen (ETAG = European technical approval guideline) zijn met name van toepassing op innovatieve bouwproducten of bouwproducten die niet genormaliseerd worden binnen het CEN. De Europese goedkeuringen worden opgesteld door de Europese organisatie voor technische goedkeuringen (EOTA). De deelnemende instituten (approval bodies) zijn door de lidstaten aangewezen. Op basis van deze Europese goedkeuringen kunnen fabrikanten bij de approval-bodies een goedkeuring aanvragen. Voor Nederland is dit de Stichting Bouwkwaliteit.
 

Conformiteitsverklaring
Met de zogenaamde Conformiteitsverklaring (declaration of conformity) verklaart de fabrikant dat de producteigenschappen volgens de overeenkomstige Europese normen of goedkeuringen zijn getest. In deze verklaring zijn onder meer opgenomen:
• Naam en adres van de fabrikant of diens gemachtigde
• Een beschrijving van het product
• Bepalingen waaraan het product moet voldoen
• Het beoogde gebruik van het product

In een aantal gevallen is tevens een conformiteitscertificaat vereist. Dit wordt door een notified body afgegeven. De Conformiteitsverklaring van de fabrikant is altijd vereist. Met deze verklaring is de verantwoordelijkheid van de fabrikant voor de juistheid van de testresultaten vastgelegd.


Niet alles testen
In de Europese norm of goedkeuring staan de producteigenschappen die voor de CE-markering getest kunnen worden. Let wel, het gaat hier om producteigenschappen die zijn vastgesteld voor de hele Europese markt, maar niet allemaal van toepassing hoeven te zijn in de verschillende lidstaten. Dit hangt
samen met de regelgeving van de lidstaten waar u uw product op de markt brengt. Voor bouwproducten die in Nederland op de markt worden gebracht, heeft het Ministerie van VROM een lijst opgesteld die de relatie aangeeft tussen de voorschriften van het Bouwbesluit en de producteigenschappen in het kader van
de CE-markering. Deze kunt u op de VROM-website raadplegen.

 

Neem contact met ons op
Assortiment